Leveranciers

allwecare.nl

Hulpmiddelen

AllweCare medical B.V vertegenwoordigt een groot aantal medische hulpmiddelen op het gebied van wond- en littekenzorg, stomazorg, anti-decubituszorg en overige zorgproducten voornamelijk in de Nederlandse markt.
ardomedical.nl

Borstvoedingsproducten

Bij Ardo Medical vind je handige hulpmiddelen en natuurlijke verzorgingsproducten voor moeder en kind in de borstvoedingsperiode. Wij verkopen professionele borstkolven voor het afkolven van de moedermelk.
bosman.com

Medische artikelen

Verschillende aandoeningen hebben een grote impact op je dagelijks leven. Met de juiste hulpmiddelen en deskundig advies kan je de draad weer oppakken. Bosman helpt je daarbij. Wij leveren medische hulpmiddelen, ondersteuning en advies aan mensen met een stoma, wond, diabetes en urologische problemen. En aan zorginstellingen en professionals. Samen hebben we hetzelfde belang: ervoor zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt.
denationaletrombosedienst.nl

Trombose zelfzorg

Ben je trombosepatiënt en slik je antistollingsmiddelen? Om het gewenste effect van antistollingsmiddelen te controleren, meet de trombosedienst de stollingstijd van het bloed: de INR waarde. Bij De Nationale Trombose Dienst is het mogelijk om zelf je INR waarde te meten door middel van een vingerprik. Samen met jou streven wij ernaar het therapeutische effect van de bloedverdunners te optimaliseren.
focuscura.nl

Ondersteuning van de cliënt

FocusCura ontwikkelt slimme innovaties die de zorg helpen verbeteren. Ondersteuning van de cliënt waarmee kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en gelukkig kunnen leven. Samen met zorgorganisaties zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen deze innovaties kunnen gebruiken.
handicare-trapliften.nl

Trapliften

Als Nederlands fabrikant van trapliften sinds 1886 heeft Handicare voor elke trap en elke situatie een passende oplossing. Onze trapliften kun je nieuw of tweedehands kopen en huren, altijd tegen de beste prijs en levering is al mogelijk binnen één week.
hulpmedi.nl

Hulpmiddelen

Hulpmedi is gespecialiseerd in het leveren van allerlei soorten hulpmiddelen om het leven te vergemakkelijken en langer thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast kun je ook tal van deze producten huren. Naast de verkoop van hulpmiddelen adviseren wij particulieren bij het aanpassen van woningen om langer in meer of mindere mate zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
hulpmiddelbezorgd.nl

Hulpmiddelen

Incontinentie, het komt vaker voor dan je denkt. Hulpmiddelbezorgd.nl biedt de beste oplossing, op maat voor iedere cliënt. Met advies op maat, zorg met aandacht en kwaliteitsproducten. Hulpmiddelbezorgd.nl levert (A-merk) afvoerend en absorberend incontinentiemateriaal aan huis. Vanzelfsprekend met complete service: van gemakkelijk bestellen, tot zorgadvies en afhandeling met de zorgverzekeraar.
joerns.nl

Zorghulpmiddelen

Het geavanceerde assortiment van Joerns Healthcare biedt altijd de juiste oplossing – ook in complexe situaties. Landelijke leveringen en service worden in eigen beheer uitgevoerd.
livit.nl

Orthopedisch specialist

Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee je weer vrij(er) kunt bewegen. En daar hebben we alles voor over.
medimaat.nl

Ondersteuning van de cliënt

MediMaat biedt kundige begeleiding naar de dokter. Onze geneeskundestudenten zorgen ervoor dat de cliënt er nooit alleen voor staat en goed geïnformeerd naar huis gaat.
medipoint.nl

Zorg- en welzijnsproducten

Medipoint is de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten in Nederland. Of het nu gaat om advies, lenen, huren of kopen: bij Medipoint kun je terecht met je zorgvragen. We helpen je graag persoonlijk en nemen daarvoor de tijd.
mhg.nl

Zorghulpmiddelen

MHG is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige kwaliteitshulpmiddelen voor de zorg in Zuidwest Nederland. Wij zijn uw regionale partner. Een totaalloket voor inkopers, waarbij we de mogelijkheid bieden om centraal te kunnen schakelen met verschillende geselecteerde en betrouwbare partners. Zodoende is er één aanspreekpunt voor de dagelijkse behoeften in een zorginstelling.
sensara.eu

Ondersteuning van de cliënt

Sensara ontwikkelt, produceert en verkoopt slimme persoonalarmeringen voor alleenwonende ouderen. Het Sensara HomeCare systeem geeft ouderen een veilig gevoel en ondersteunt zorgverleners.
slechtziend.nl

Visuele hulpmiddelen

Slechtziend.nl werkt aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor blinden en slechtzienden. Dankzij jarenlange ervaring, continue ontwikkeling van innovatieve hulpmiddelen en onze vele connecties hebben wij veel kennis opgedaan. Dankzij deze kennis zetten wij goede visuele hulpmiddelen op de markt.
sorgente.nl

Medische voeding

Sorgente beschouwt het als haar missie om mensen te helpen die door een medische noodzaak zijn aangewezen op medische voeding thuis. Sorgente gelooft dat een juist gebruik van medische voeding bijdraagt aan het herstel bij ziekte, het voorkomen van complicaties en de kwaliteit van leven. In 1997 is Sorgente opgericht door drie diëtisten die vandaag de dag nog steeds aan het roer staan van het bedrijf. Sorgente is het enige bedrijf in Nederland dat volledig is gespecialiseerd in medische voeding.
vandermarkzorghulpmiddelen.nl

Zorghulpmiddelen

Van der Mark Zorghulpmiddelen is een totaalleverancier met een compleet assortiment van medische hulpmiddelen die ondersteuning bieden bij mobiliteits-, transfer- en sanitaire problemen.
virtuelethuiszorg.nl

Ondersteuning van de cliënt

Virtuele Thuiszorg combineert warm beeldcontact met actuele data uit slimme wearables, waardoor mensen goed gemonitord kunnen worden en langer zelfstandig, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zetten we in op het activeren en betrekken van het sociale netwerk, waardoor mantelzorgers worden ontlast en ontzorgd.